Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Thân Ngọc Mai