Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Võ Quách Thị Tường Vi