Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nội Quy Hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền B H (bản Tu Chính Lần Thứ Nhất 15-1-2005)

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA


NỘI QUY


CHƯƠNG I

THÀNH LẬP HỘI

Điều 1 – Danh Xưng
Là một tổ chức bất vụ lợi mang danh xưng HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA (Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH )
Điều 2 – Tôn Chỉ
Đặt nền tảng trên tinh thần ái hữu giữa những người bạn cùng học chung dưới mái trường Trung Học Ngô Quyền / Biên Hòa. Sinh hoạt theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng sự thật và trong tinh thần độc lập.
Điều 3 – Mục Đích
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa là một tổ chức bất vụ lợi, không hoạt động chính trị và có mục đích:
- Duy trì và thắt chặt tình bạn giữa những người đã từng học chung dưới mái trường Ngô Quyền / Biên Hòa.
- Phát huy tinh thần tương thân, tương trợ lẫn nhau trong Hội.
- Trong hoàn cảnh thuận lợi, sẽ khuyến khích và yểm trợ các thế hệ đàn em trên bước đường học vấn.
- Duy trì và phổ biến văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam.
Điều 4 – Phạm Vi Hoạt Động
Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH có thể hoạt động tại những nơi có đủ điều kiện về nhân sự và được sinh hoạt theo đúng nội quy. Chi nhánh của Hội sẽ được thành lập chính thức qua sự chấp thuận của Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát. Các chi hội có thể hoạt động tự trị về điều hành.
Điều 5 – Trụ Sở
Trụ sở của Hội tạm thời đặt tại nhà riêng của Chủ Tịch BCH. Nếu có điều kiện, Hội se có trụ sở chính thức.

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN & THÂN HỮU

Điều 6 - Hội Viên Chính Thức
Tất cả cựu học sinh Ngô Quyền đều có thể gia nhập Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH với tư cách là hội viên chính thức khi hội đủ các điều kiện sau đây:
- Chấp nhận tôn chỉ và mục đích của Hội đã được ghi trong Chương I, điều 2 và điều 3 của bản Nội Quy.
- Ghi danh xin gia nhập Hội và được Ban Chấp Hành & Ban Giám Sát chấp thuận.
- Đóng niên liễm đầy đủ.
Điều 7 - Hội Viên Danh Dự
Danh dự này được Hội trao tặng đến Quý Vị Cựu Giáo Chức trường Ngô Quyền và Quý Vị Ân Nhân đã từng tích cực yểm trợ cho các sinh hoạt của Hội.
Điều 8 – Thân Hữu
Các thân hữu có liên hệ với trường Ngô Quyền và chấp nhận tôn chỉ mục đích nêu trên được mời tham dự các sinh hoạt trong Hội với tư cách cảm tình viên.
Điều 9 – Quyền Hạn Hội Viên
Hội viên chính thức có quyền:
- Bầu cử và ứng cử
- Tham dự bỏ phiếu các cuộc biểu quyết liên hệ trong Hội.

CHƯƠNG III

BAN CHẤP HÀNH , BAN CỐ VẤN & BAN GIÁM SÁT

Điều 10 – Ban Chấp Hành
Gồm có :
- 1 Chủ Tịch
- 1 Phó Chủ Tịch nội vụ
- 1 Phó Chủ Tịch ngoại vụ
- 1 Tổng Thư Ký
- 1 Thủ Quỹ & 1 Phó Thủ Quỹ
Ngoài ra còn có thêm các Trưởng Ban cần thiết tùy theo nhu cầu sinh hoạt :

- Ban văn nghệ

- Ban báo chí

- Ban tương tế

- Ban thông tin

- Ban thư tín

- Ban tiếp tân

- Ban ẩm thực

- Ban thiết kế Web Site

- v. v . . .
Điều 11 – Nhiệm Kỳ BCH

- Nhiệm kỳ BCH là 2 năm và có thể tái ứng cử.
- Bốn (4) tháng trước khi mãn hạn, BCH đương nhiệm phải lo tổ chức bầu cử BCH mới cho nhiệm kỳ kế tiếp.

Điều 12 - Trách Nhiệm Và Quyền Hạn BCH

Tất cả những sinh hoạt trong Ban Chấp Hành đều phải phù hợp với Chương 1, điều 2 và điều 3 của bản Nội Quỵ

12. 1 : Chủ Tịch BCH

- Đảm nhận vai trò phát ngôn viên chính thức của Hội
- Điều hành tổng quát các sinh hoạt của Hội
- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp định kỳ hay bất thường
- Thi hành và tường trình những sinh hoạt của BCH trong buổi họp mặt hàng năm
- Đại diện Hội trong các công việc giao tiếp với chính quyền hay các đoàn thể khác
- Ký tên trên các văn kiện và ngân phiếu
- Không được tham dự vào Ban Chấp Hành của đoàn thể khác

12. 2 : Phó Chủ Tịch Nội Vụ

- Phối hợp Chủ Tịch điều hành sinh hoạt nội bộ.
- Thay thế Chủ Tịch khi được Chủ Tịch ủy quyền, hoặc trong trường hợp Chủ Tịch vắng mặt, hay không thể thi hành nhiệm vụ.

12.3 : Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

- Phối hợp Chủ Tịch trong các hoạt động ngoại giao.
- Thay thế Chủ Tịch trong các công tác ngoại giao khi được Chủ Tịch ủy quyền, hoặc trong trường hợp Chủ Tịch vắng mặt, hay không thể thi hành nhiệm vụ.

12. 4 : Tổng Thư Ký

- Phối hợp Chủ Tịch và các ủy viên trong BCH cùng các Trưởng Ban để thiết lập chương trình nghị sự cho các phiên họp hay đại hội.
- Soạn thảo và chuyển đạt giấy mời đến hội viên về các phiên họp sắp đến.
- Đúc kết và tường trình các sinh hoạt thiết lập và lưu trữ các văn kiện.

12. 5 : Thủ Quỹ và Phó Thủ Quỹ

- Phối hợp với các ủy viên trong BCH soạn thảo kế hoạch tài chánh và gây quỹ.
- Thiết lập và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán về chi thu.
- Tường trình lên BCH tất cả chi thu trong những lần họp mặt. Tổng kết tình hình tài chánh hàng năm để được tường trình đến tất cả hội viên trong kỳ đại hội thường niên.

Điều 13 - Ban Cố Vấn & Ban Giám Sát

- Ban Cố Vấn của Hội là Quý Thầy Cô đã từng dạy hoặc làm việc tại trường Trung Học NQ/BH.
- Ban Giám Sát gồm ít nhứt ba ( 3 ) hội viên do Ban Cố Vấn đề nghị và Đại Hội tín nhiệm. Ban Giám Sát có nhiệm vụ kiểm soát công việc làm của BCH và giúp dàn xếp tránh được những tranh chấp nội bộ. Ban Giám Sát theo dõi, kiểm soát, đôn đốc công việc tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành và công bố kết quả cuộc bầu cử này.

CHƯƠNG IV

ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

Cuộc bầu cử Ban Chấp Hành phải được thông báo đến tất cả hội viên trên trang Web của Hội và trong bản tin đặc biệt gửi đến cho tất cả hội viên chính thức ít nhất bốn ( 4 ) tháng trước ngày bầu cử

Điều 14 – Ứng Cử
- Ứng cử liên danh gồm một ( 1 ) Chủ Tịch, hai ( 2 ) Phó Chủ Tịch và một ( 1 ) Tổng Thư Ký
- Ứng cử viên phải là hội viên chính thức ở trong Hội tối thiểu từ một ( 1 ) năm.
- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát trể lắm là hai ( 2 ) tháng trước ngày bầu cử.
- Ban Giám Sát xem xét tính cách hợp lệ của các ứng cử viên, và công bố danh sách ứng cử viên chính thức chậm nhất là một ( 1 ) tháng sau khi hết hạn nộp đơn ứng cử.

Điều 15 – Bầu Cử
- Bầu cử theo thể thức bỏ phiếu kín trong một buổi họp tổ chức bầu cử công khai.
- Cử tri là những hội viên chính thức ở trong Hội tối thiểu từ ba ( 3 ) tháng.
- Ba ( 3 ) vị trong Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát kiểm soát việc đếm phiếu và công bố kết quả.

Điều 16 – Bàn Giao
Trong thời gian một ( 1 ) tháng BCH cũ phải bàn giao trách nhiệm, tài sản và tài liệu liên quan đến Hội cho BCH mới trước sự chứng kiến của Ban Giám Sát.

CHƯƠNG V

CHẾ TÀI

Điều 17 – Kỷ Luật
Áp dụng cho tất cả hội viên chính thức - kể cả thành viên trong BCH - nếu đi ngược lại tôn chỉ và mục đích của Hội đã được ghi trong Chương I, điều 2 và điều 3, hoặc có những hành động phương hại đến uy tín, quyền lợi và tài sản của Hội. Tùy theo mức độ vi phạm sẻ được áp dụng những biện pháp chế tài như khuyến cáo, giải nhiệm hoặc trục xuất. Biện pháp khuyến cáo hoặc giải nhiệm phải được sự chấp thuận của đa số 2/3 trong Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát. Còn quyết định trục xuất cần phải có sự đồng ý của đa số 2/3 trong tổng số hội viên chính thức.

Điều 18 – Từ Nhiệm
- Bất cứ thành viên nào trong BCH muốn từ nhiệm phải gửi thư thông báo đến Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát trước một ( 1 ) tháng.

- Nếu toàn thể muốn từ nhiệm, BCH đương nhiệm phải tổ chức cuộc bầu cử trong vòng ba ( 3 ) tháng và bàn giao lại cho BCH vừa đắc cử trước khi chấm dứt nhiệm vụ.

CHƯƠNG VI

TÀI SẢN

- Tài sản của Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH được tạo ra do tiền đóng niên liễm, tiền đăng quảng cáo trên đặc san, tiền tài trợ vô điều kiện của các mạnh thường quân và qua các hoạt động gây quỹ hợp pháp do Hội thực hiện.
- Chủ Tịch BCH có quyền ký chi phiếu không quá một trăm mỹ kim ( 100 Dollars ) trong một ( 1 ) ngày. Nếu trên một trăm mỹ kim phải cần có thêm chữ ký của Thủ Quỹ BCH. Trong cả hai trường hợp phiếu xuất chi phải cần có chữ ký của một Phó Chủ Tịch hoặc Tổng Thư Ký.

CHƯƠNG VII

ĐẠI HỘI HỌP MẶT

-Mỗi năm một lần đại hội họp mặt thường niên của tất cả hội viên và thân hữu CHS-NQ sẽ được dự trù tổ chức vào ngày chủ nhật cuối tháng năm. Địa điểm tổ chức sẻ được thông báo ba (3) tháng trước ngày họp mặt.

-Đại Hội bất thường được triệu tập do đề nghị của :

- Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn.

-Hoặc do đề nghị của 2/3 hội viên chính thức.

-Ngoài ra, Hội có thể tổ chức những công tác về xã hội văn hóa và các sinh hoạt họp mặt trong dịp tất niên, mừng xuân hay trại hè.

CHƯƠNG VIII

TU CHÍNH NỘI QUY

Bản Nội Quy Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH theo thời gian có thể được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, nhưng không thể thay đổi điều 2 và điều 3 trong Chương I

Điều 19 – Đề Nghị Tu Chính
Phải có ít nhấ t là 1/2 tổng số hội viên chính thức, hoặc đa số trong Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát mới có quyền đề nghị tu chính nội quy. Bản dự thảo tu chính phải được gửi đến BCH ba ( 3 ) tháng trước ngày đại hội thường niên để kịp thời phổ biến trong Hội.

Điều 20 - Quyết Định Tu Chính
Quyết định tu chính phải được đa số 2/3 hội viên chính thức biểu quyết chấp thuận trong phiên họp khoáng đại thường niên.

Điều 21 – Nội Quy 2004
Nội Quy 2004 bao gồm tổng cộng 8 chương và 21 điều