Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Lại Thị Mơ