Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
GS. Trương Hữu Chí