Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Dr.Thanh Vân Anderson