Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nguyên Ngọc Hoàng Thị Quỳnh Hoa