Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng