Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Bs Trần Công Bảo