Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Nguyễn Ngọc Duy Hân