Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Huỳnh Văn Huê