Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Phan Kim Phấm / Nguyễn Trần Diệu Hương