Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
GS. Phan Thanh Hoài