Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

HÌNH ẢNH: Ngô Quyền - Họp Mặt Truyền Thống kỳ thứ 19 - Tiệc Hội Ngộ - Ngày 3 Tháng 7 Năm 2022.- Kim Võ thực hiện

Monday, August 1, 202212:18 AM(View: 2591)
HÌNH ẢNH: Ngô Quyền - Họp Mặt Truyền Thống kỳ thứ 19 - Tiệc Hội Ngộ - Ngày 3 Tháng 7 Năm 2022.- Kim Võ thực hiện


NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ 19

HÌNH ẢNH TIỆC HỘI NGỘ (Ngày 02 tháng 7, 2022)Resized_Resized_20220703_124545


Xin bấm vào link bên dưới để xem toàn bộ hình ảnh
Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.Và bấm save vào những hình ảnh muốn lưu giữ lại. 

Bộ ảnh được tổng hợp từ các Chs và Thân hữu Ngô Quyền:
Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ

Kim Dung Võ thực hiện


Ngô Quyền - Họp Mặt Truyền Thống kỳ thứ 19 - Tiệc Hội Ngộ - Ngày 3 Tháng 7 Năm 2022.


Click vào hình để xem lớn hơn
NgoQuyen_HMTT ky19_167
 NgoQuyen_HMTT ky19_248NgoQuyen_HMTT ky19_247NgoQuyen_HMTT ky19_246NgoQuyen_HMTT ky19_245NgoQuyen_HMTT ky19_244NgoQuyen_HMTT ky19_243NgoQuyen_HMTT ky19_242NgoQuyen_HMTT ky19_241NgoQuyen_HMTT ky19_240NgoQuyen_HMTT ky19_239NgoQuyen_HMTT ky19_238NgoQuyen_HMTT ky19_237NgoQuyen_HMTT ky19_236NgoQuyen_HMTT ky19_235NgoQuyen_HMTT ky19_234NgoQuyen_HMTT ky19_233NgoQuyen_HMTT ky19_232NgoQuyen_HMTT ky19_231NgoQuyen_HMTT ky19_230NgoQuyen_HMTT ky19_229
NgoQuyen_HMTT ky19_228NgoQuyen_HMTT ky19_227NgoQuyen_HMTT ky19_226NgoQuyen_HMTT ky19_225NgoQuyen_HMTT ky19_224NgoQuyen_HMTT ky19_223NgoQuyen_HMTT ky19_222NgoQuyen_HMTT ky19_221NgoQuyen_HMTT ky19_220NgoQuyen_HMTT ky19_219NgoQuyen_HMTT ky19_218NgoQuyen_HMTT ky19_217NgoQuyen_HMTT ky19_216NgoQuyen_HMTT ky19_215NgoQuyen_HMTT ky19_214NgoQuyen_HMTT ky19_213NgoQuyen_HMTT ky19_212NgoQuyen_HMTT ky19_211NgoQuyen_HMTT ky19_210NgoQuyen_HMTT ky19_209NgoQuyen_HMTT ky19_208NgoQuyen_HMTT ky19_207NgoQuyen_HMTT ky19_206NgoQuyen_HMTT ky19_205NgoQuyen_HMTT ky19_204NgoQuyen_HMTT ky19_203NgoQuyen_HMTT ky19_202NgoQuyen_HMTT ky19_201NgoQuyen_HMTT ky19_200NgoQuyen_HMTT ky19_199NgoQuyen_HMTT ky19_198NgoQuyen_HMTT ky19_197NgoQuyen_HMTT ky19_196NgoQuyen_HMTT ky19_195NgoQuyen_HMTT ky19_194NgoQuyen_HMTT ky19_193NgoQuyen_HMTT ky19_192NgoQuyen_HMTT ky19_191NgoQuyen_HMTT ky19_190NgoQuyen_HMTT ky19_189NgoQuyen_HMTT ky19_188NgoQuyen_HMTT ky19_187NgoQuyen_HMTT ky19_186NgoQuyen_HMTT ky19_185NgoQuyen_HMTT ky19_184NgoQuyen_HMTT ky19_183NgoQuyen_HMTT ky19_182NgoQuyen_HMTT ky19_181NgoQuyen_HMTT ky19_180NgoQuyen_HMTT ky19_179NgoQuyen_HMTT ky19_178NgoQuyen_HMTT ky19_177NgoQuyen_HMTT ky19_176NgoQuyen_HMTT ky19_175NgoQuyen_HMTT ky19_174NgoQuyen_HMTT ky19_173NgoQuyen_HMTT ky19_172NgoQuyen_HMTT ky19_171NgoQuyen_HMTT ky19_170NgoQuyen_HMTT ky19_169NgoQuyen_HMTT ky19_168NgoQuyen_HMTT ky19_166NgoQuyen_HMTT ky19_165NgoQuyen_HMTT ky19_164NgoQuyen_HMTT ky19_163NgoQuyen_HMTT ky19_162NgoQuyen_HMTT ky19_161NgoQuyen_HMTT ky19_160NgoQuyen_HMTT ky19_159NgoQuyen_HMTT ky19_158NgoQuyen_HMTT ky19_157NgoQuyen_HMTT ky19_156NgoQuyen_HMTT ky19_155NgoQuyen_HMTT ky19_154NgoQuyen_HMTT ky19_153NgoQuyen_HMTT ky19_152NgoQuyen_HMTT ky19_151NgoQuyen_HMTT ky19_150NgoQuyen_HMTT ky19_149NgoQuyen_HMTT ky19_148NgoQuyen_HMTT ky19_147NgoQuyen_HMTT ky19_146NgoQuyen_HMTT ky19_145NgoQuyen_HMTT ky19_144NgoQuyen_HMTT ky19_143NgoQuyen_HMTT ky19_142NgoQuyen_HMTT ky19_141NgoQuyen_HMTT ky19_140NgoQuyen_HMTT ky19_139NgoQuyen_HMTT ky19_138NgoQuyen_HMTT ky19_137NgoQuyen_HMTT ky19_136NgoQuyen_HMTT ky19_135NgoQuyen_HMTT ky19_134NgoQuyen_HMTT ky19_133NgoQuyen_HMTT ky19_132NgoQuyen_HMTT ky19_131NgoQuyen_HMTT ky19_130NgoQuyen_HMTT ky19_129NgoQuyen_HMTT ky19_128NgoQuyen_HMTT ky19_127NgoQuyen_HMTT ky19_126NgoQuyen_HMTT ky19_125NgoQuyen_HMTT ky19_124NgoQuyen_HMTT ky19_123NgoQuyen_HMTT ky19_122NgoQuyen_HMTT ky19_121NgoQuyen_HMTT ky19_120NgoQuyen_HMTT ky19_119NgoQuyen_HMTT ky19_118NgoQuyen_HMTT ky19_117NgoQuyen_HMTT ky19_116NgoQuyen_HMTT ky19_115NgoQuyen_HMTT ky19_114NgoQuyen_HMTT ky19_113NgoQuyen_HMTT ky19_112NgoQuyen_HMTT ky19_111NgoQuyen_HMTT ky19_110NgoQuyen_HMTT ky19_109NgoQuyen_HMTT ky19_108NgoQuyen_HMTT ky19_107NgoQuyen_HMTT ky19_106NgoQuyen_HMTT ky19_105NgoQuyen_HMTT ky19_104NgoQuyen_HMTT ky19_103NgoQuyen_HMTT ky19_102NgoQuyen_HMTT ky19_101NgoQuyen_HMTT ky19_100NgoQuyen_HMTT ky19_099NgoQuyen_HMTT ky19_098NgoQuyen_HMTT ky19_097NgoQuyen_HMTT ky19_096NgoQuyen_HMTT ky19_095NgoQuyen_HMTT ky19_094NgoQuyen_HMTT ky19_093NgoQuyen_HMTT ky19_092NgoQuyen_HMTT ky19_091NgoQuyen_HMTT ky19_090NgoQuyen_HMTT ky19_089NgoQuyen_HMTT ky19_088NgoQuyen_HMTT ky19_087NgoQuyen_HMTT ky19_086NgoQuyen_HMTT ky19_085NgoQuyen_HMTT ky19_084NgoQuyen_HMTT ky19_083NgoQuyen_HMTT ky19_082NgoQuyen_HMTT ky19_081NgoQuyen_HMTT ky19_080NgoQuyen_HMTT ky19_079NgoQuyen_HMTT ky19_078NgoQuyen_HMTT ky19_077NgoQuyen_HMTT ky19_076NgoQuyen_HMTT ky19_075NgoQuyen_HMTT ky19_074NgoQuyen_HMTT ky19_073NgoQuyen_HMTT ky19_072NgoQuyen_HMTT ky19_071NgoQuyen_HMTT ky19_070NgoQuyen_HMTT ky19_069NgoQuyen_HMTT ky19_068NgoQuyen_HMTT ky19_067NgoQuyen_HMTT ky19_066NgoQuyen_HMTT ky19_065NgoQuyen_HMTT ky19_064NgoQuyen_HMTT ky19_063NgoQuyen_HMTT ky19_062NgoQuyen_HMTT ky19_061NgoQuyen_HMTT ky19_060NgoQuyen_HMTT ky19_059NgoQuyen_HMTT ky19_058NgoQuyen_HMTT ky19_057NgoQuyen_HMTT ky19_056NgoQuyen_HMTT ky19_055NgoQuyen_HMTT ky19_054NgoQuyen_HMTT ky19_053NgoQuyen_HMTT ky19_052NgoQuyen_HMTT ky19_051NgoQuyen_HMTT ky19_050NgoQuyen_HMTT ky19_049NgoQuyen_HMTT ky19_048NgoQuyen_HMTT ky19_047NgoQuyen_HMTT ky19_046NgoQuyen_HMTT ky19_045NgoQuyen_HMTT ky19_044NgoQuyen_HMTT ky19_043NgoQuyen_HMTT ky19_042NgoQuyen_HMTT ky19_041NgoQuyen_HMTT ky19_040NgoQuyen_HMTT ky19_039NgoQuyen_HMTT ky19_038NgoQuyen_HMTT ky19_037NgoQuyen_HMTT ky19_036NgoQuyen_HMTT ky19_035NgoQuyen_HMTT ky19_034NgoQuyen_HMTT ky19_033NgoQuyen_HMTT ky19_032NgoQuyen_HMTT ky19_031NgoQuyen_HMTT ky19_030NgoQuyen_HMTT ky19_029NgoQuyen_HMTT ky19_028NgoQuyen_HMTT ky19_027NgoQuyen_HMTT ky19_026NgoQuyen_HMTT ky19_025NgoQuyen_HMTT ky19_024NgoQuyen_HMTT ky19_023NgoQuyen_HMTT ky19_022NgoQuyen_HMTT ky19_021NgoQuyen_HMTT ky19_020NgoQuyen_HMTT ky19_019NgoQuyen_HMTT ky19_018NgoQuyen_HMTT ky19_017NgoQuyen_HMTT ky19_016NgoQuyen_HMTT ky19_015NgoQuyen_HMTT ky19_014NgoQuyen_HMTT ky19_013NgoQuyen_HMTT ky19_012NgoQuyen_HMTT ky19_011NgoQuyen_HMTT ky19_010NgoQuyen_HMTT ky19_009NgoQuyen_HMTT ky19_008NgoQuyen_HMTT ky19_007NgoQuyen_HMTT ky19_006NgoQuyen_HMTT ky19_005NgoQuyen_HMTT ky19_004NgoQuyen_HMTT ky19_003NgoQuyen_HMTT ky19_002NgoQuyen_HMTT ky19_001
NgoQuyen_HMTT ky19_251NgoQuyen_HMTT ky19_250NgoQuyen_HMTT ky19_249
Thursday, April 20, 2023(View: 1179)
Hạn chót ghi danh tham dự tiệc họp mặt là June 19, 2023
Wednesday, April 19, 2023(View: 1639)
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG :VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA được tổ chức tai Diamond Seafood 2 12181 Brookhurst St Garden Grove, CA 92840, Ngày Chủ Nhật 02 tháng 7, năm 2023 .
Sunday, April 9, 2023(View: 476)
Đặng Mai Lan đã đem một quá khứ rất xa, rất đẹp, điều. tưởng như bụi thời gian đã xóa mờ, bỗng sống lại. trân trọng. xót xa… đau đớn…
Thursday, February 23, 2023(View: 1051)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 1229)
Tuesday, November 22, 2022(View: 1113)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 2834)
Sunday, September 11, 2022(View: 1860)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 2925)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube