Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần M - Y) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 10831)
Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần M - Y) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

 

DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y)

TRUNG HỌC NGÔ QUYỀNGiai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975 _Hiệu Đính Feb 21, 2018

Họ và Tên Lót –Tên - Chức Vụ Môn Dạy - Niên Khóa - Địa Chỉ Email

Lý Ngọc Mai GS Việt văn 1963-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Huỳnh Thanh Mai GS Việt văn 1973-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Minh Mẫn GS Pháp văn 1967-1975 Đã mất

Phạm Văn Mẫn GS Hội họa 1956-1972 Đã mất

Trương Phan NamMinh GS Pháp văn 1957-1959 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Thị Mỹ GS Sử Địa 1973-1983 Đã mất

Hoàng Quý Nam GS Toán, Lý Hóa 1958-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ namrealty@mris.com

Nguyễn Công Nam GS Anh văn 1962-1966

Trần Văn Nam GS Nhạc 1963-1967 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đào Thị Nga GS Anh văn, Thể Dục 1958-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Anh Nga GS Sử Địa 1963-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Thị Anh Nga GS Vạn Vật 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Tuyết Nga GS Việt văn 1968-1969 Xin Bổ túc địa chỉ

Đàm Xuân Ngân GS Hội Họa 1966-1969 Xin Bổ túc địa chỉ

Hoàng Thị Phương Ngân GS Vạn Vật 1971-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Hà Văn Nghệ GS Anh văn 1961-1968 Xin Bổ túc Địa chỉ

Hồ Xuân Nghiêm GS Toán,Lý Hóa 1972-2002 Xin Bổ túc Địa chỉ

Hoàng Minh Nguyệt GS Nhạc 1962-1968 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Thị Nguyệt GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị Nguyệt GS Công Dân 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Tống Văn Nhàn GS Toán 1974-1979 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Trần Công Nho GS Sử Địa 1966-1969 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đặng Thị Nhung GS Sử Địa 1962-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ danhuydang@ hotmail.com

Hà Thị Nhung GS Toán 1972-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ nhung.thi.ha@gmail.com

Đinh Thị Hồng Oanh GS Sử Địa 1965-1971 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Huỳnh Quan Phận GS Công Dân, Nhạc1968-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Trần Phiên GS Toán 1962-1967 Đã có đầy đủ Địa Chỉ Phien.tran@gmail.com

Nguyễn Văn Phố GS Công Dân, Toán1963-1973 Đã có đầy đủ Địa Chỉ pho_nguyen40@yahoo.com

Tôn Thất Phong GS Vạn vật 1963-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị ThuPhong GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Phú GS Việt văn 1960-1966 & 1970-1971 Đã có đầy đủ Địa chỉ nguyenvuu18@hotmail.com

Tô Văn Phú GS Vạn vật 1967-1972 Đã mất.

Kiều Vĩnh Phúc GS Anh văn 1963-1973 Đã có đầy đủ Địa Chỉ vpkieu@hotmail.com

Mai Kiến Phúc GS Lý Hóa 1965-1979 Đã có đầy đủ Địa Chỉ phuckmai@yahoo.com

Trần Văn Phúc GS Sử Địa 1970-1973 Đã mất.

Hoàng Đức Phương GS Toán 1962-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Đình Phương GS Việt văn 1961-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ phuongdnt@hotmail.com

Vương Chân Phương GS Việt văn 1963-1965 Đã mất

Dương Thúy Phượng GS Việt văn, Anh văn1973-1975Đã có đầy đủ Địa Chỉ duongphuong@hcm.vnn.vn

Nguyễn Thị Phượng GS Vạn Vật 1971-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Thanh Quan GS Toán 1962-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Quảng GS Toán 1958-1962 Xin Bổ túc Địa chỉ

Tôn Ái Quốc GS Việt văn 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đinh Hữu Quyến GS Pháp văn 1965-1972 Đã có đầy đủ Địa Chỉ quyendinhhuu@gmail.com

Phạm Ngọc Quýnh GS Việt văn 1961-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Vũ Văn Ri GS Toán 1971-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Tiến Ruệ GS Lý Hóa 1962-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đinh Văn Sái GS Pháp,Toán 1956-1975 Đã mất

Lê Hoàng Sang GS Pháp văn 1965-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đào Văn Sáu GS Anh văn, Công Dân 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ sauvandao@yahoo.com

Nguyễn Sơn GS Lý Hóa 1959-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Sung GS Nhạc 1970-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ

Liêng Tuấn Tài GS Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Huỳnh Thị Tâm GS Việt văn 1959-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thị Minh Tâm GS Sử Địa 1972-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tranminh49@yahoo.com

Phan Thị Tánh GS Vạn Vật 1970-1977 Xin bổ túc địa chỉ

Đổ Trọng Thạc GS Pháp văn 1961-1965 Đã mất

Nguyễn Văn Thại GS Anh văn 1967-1975 Đã mất

Huỳnh Kim Thân GS Toán 1972-1977 Đã mất

Phạm Đình Thắng GS Thể dục 1960-1963 Đã mất

Lê Thị Thanh GS Sử Địa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị Thanh GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Thị Kim Thanh GS Việt văn 1958-1959 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lưu Chấn Thành GS Lý Hóa Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Thành GS Lý Hóa 1971-1976 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Khắc Thành GS Pháp văn 1966-1972 Đã mất

Vũ Khánh Thành GS Triết, Việt văn 1969-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ anvietuk@aol.com

Lê Thị Thanh Thúy GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị Thanh Tuyền GS Vạn Vật 1972-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Lê Thị Thao GS Thể Dục 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Huỳnh Hữu Thế GS Toán 1964-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ Htp3945@hotmail.com

Lê Quý Thể GS Lý Hoá, Thể Dục 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Bùi Thọ Thích GS Toán 1969-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đào Đức Thiện GS Toán 1972-1977 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Hữu Thiệu GS Anh văn 1960-1961 Xin Bổ túc Địa chỉ

Diệp Cẩm Thu GS Toán 1973-1994 Đã có đầy đủ Địa Chỉ dct3112@gmail.com

Nguyễn Thị Thu GS Anh văn 1961-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thdattienle@gmail.com

Nguyễn Thị Lệ Thu GS Công Dân 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thị NguyệtThu GS Toán 1963-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thutran1@verizon.net

Trương Thị Minh Thu GS Việt văn 1970-1976 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thuần GS Anh Văn 1970-1975 Xin bổ túc điạ chỉ

Nguyễn Đình Thục GS Sử Địa 1963-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thị Thưởng GS Pháp văn 1962-1968 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Lê Thị Thanh Thúy GS Việt Văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thanh Thủy GS Pháp, Anh văn 1961-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tranthanhthuyvnn@yahoo.com

Trần Thị Thanh Thủy GS Việt văn 1970-1975 Xin Bổ túc Địa Chỉ

Võ Thu Thủy GS Công dân, Anh văn 1958-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Hữu Tiến GS Việt văn 1962-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đinh Thành Tiên GS Việt văn 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Kiều Tiên GS Việt, Anh, Sử Địa 1967-1977 Đã có đầy đủ Địa Chỉ Tienlieu22@yahoo.com

Phạm Văn Tiếng GS Việt, Pháp 1956-1972 Đã mất

Phùng Thái Toàn GS Lý Hóa 1970-1975 Đã mất

Đặng Quốc Toản GS Sử Địa 1961-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ quoc-toan@dpma

Ngô Đức Tồn GS Anh văn 1967-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phan Thi Tốt GS Anh văn 1962-1985 Đã có đầy đủ Địa Chỉ Phantot2000@yahooo.com

Hoàng Hương Trang GS Hội họa 1968-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Trần Đình Tri GS Công Dân, Việt văn 1963-1972 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đặng Thị Trí GS Việt văn 1959-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ dangtri59@yahoo.com

Hoàng Đôn Trịnh GS Pháp văn 1966-1972 Đã mất

Đỗ Đình Tuân GS Anh văn Xin bổ túc Địa Chỉ

Nguyễn Bát Tuấn GS Toán 1962-1967 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tamrau8@gmail.com

Phan Thị Ngọc Tuấn GS Toán 1962-1966 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Dương Thanh Tùng GS Anh văn, Hội Họa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị Tươi GS Pháp văn 1970-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Văn Túy GS Toán 1968-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tuyen.nguyen4394@yahoo.com

Đặng Thị Tuyết GS Việt văn 1962-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ danhuydang@hotmail.com

Phạm Thị Tuyết GS Lý Hóa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Tỵ GS Nhạc 1960-1975 Đã mất

Vũ Lữ Uyển GS Nhạc 1961-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Lâm Tấn Văn GS Vạn Vật 1964-1982 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Thế Văn GS Việt văn 1961-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Hồ Bá Vạn GS Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thanh Việt GS Công Dân 1970-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Châu Thành Vinh GS Lý Hóa 1971-1972 Xin Bổ túc địa chỉ

Hồ Văn Vinh GS Sử Địa 1956-1958 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Ngọc Vinh GS Anh văn 1971-1976 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Hoàng Phùng GS Công Dân, Việt văn 1958-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ vo_h@hotmail.com

Ngô Anh GS Lý Hóa 1961-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Hữu GS Hội Họa 1965-1967 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đào Văn Vượng GS Lý Hóa 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phan Văn Vượng GS Việt văn 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Cảnh Xuân GS Anh Văn 

Nguyễn Kim Xuyến GS Vạn Vật 1959-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Thị Nhã Ý GS Việt văn 1964-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ toannha@cox.net hoặc toannha2@gmail.com

Monday, May 26, 2008(View: 13609)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 11243)
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 10579)
DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 18846)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền