Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần A - L) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 13615)
Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần A - L) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L)

TRUNG HỌC NGÔ QUYỀNGiai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975 _Hiệu Đính April, 2014

Họ và Tên Lót –Tên - Chức Vụ Môn Dạy - Niên Khóa - Địa Chỉ Email

Nguyễn Văn A GS Nhạc 1961-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ

Huỳnh Công Ân GS Toán 1969-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ conganhuynh@gmail.com

Nguyễn Hữu Ân GS Vạn Vật 1962-1968 Đã mất

Nguyễn Ngọc Ẩn GS Sử Địa 1966-1989 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thuận Anh GS Anh văn 1966-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ

Khương Thị Bàn GS Việt văn,Toán, Thể dục1959-1977Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Trương Sĩ Bằng GS Nhạc 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Hoàng Đức Bào GS Lý Hóa 1959-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Bạch Thị GS Việt văn 1960-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lưu Ngọc Bích GS Triết 1964-1967 Đã mất

Đoàn Viết Biên GS Việt văn 1965-1971 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Khương Văn Biền GS Pháp văn 1971-1977 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Công Bình GS Pháp văn 1962-1965 Đã mất

Phạm Tấn Bình GS Pháp văn 1962-1965; 1969 - 1972 Đã có đầy đủ Địa chỉ pham.binh1938@yahoo.com

Thân Trọng Bình GS Lý Hóa 1962-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Phong Cảnh GS Toán 1972-1989 Đã mất

Hà Tường Cát GS Toán, Sử Địa 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ cattuongha@yahoo.com

TrầnThị Liên Chi GS Pháp văn 1963-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trương Hữu Chí GS Triết, Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Bá Chính GS Việt văn, Anh văn - 1966-1975 - Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Minh Chính GS Lý Hóa 1967-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn GS Toán 1969-1971 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thiện GS Toán 1970-1975 Đã mất

Nguyễn Thị Kim Còn GS Toán, Lý Hóa 1967-1981 Đã mất

Trần Minh Công GS Sử Địa 1962-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thị KimCúc GS Vạn Vật 1971-1978 Đã mất

Phạm Văn Dật GS Anh văn 1965-1975 Đã mất

Nguyễn Thị Diệp GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Anh Dõng GS Lý Hóa 1961-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ nguyenanhdong2003@yahoo.com

Nguyễn Khoa Diệu Dung GS Vạn Vật 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ amelianguyen99@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Dung GS Sử Địa 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ cattuongha@yahooo.com

Nguyễn Thành Dũng GS Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Dương Hồng Duyệt GS Toán, Nhạc 1961-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Hoàng Đại Gs Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Đào Mạnh Đạt GS Anh văn 1959-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Tiến Đạt GS Vạn Vật 1961-1962 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thdattienle@gmail.com

Trịnh Tiến Đạt GS Lý Hóa 1965-1966 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Tôn Thất Để GS Toán 1962-1975 Xin Bổ túc địa chdltonth@gmail.com

Đổ Thị Điệp GS Sử Địa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Đức GS Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Minh Đức GS Anh văn 1956-1958 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tduclaw@aol.com

Vương Đắc Đức GS Lý Hóa 1967-1975 Xin Bổ túc địa chỉ

Nguyễn Ngọc Giao GS Sử Địa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Vân Giáp GS Việt văn 1966-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Địch GS Toán 1966-1968 Xin bổ túc địa chỉ

Mai Thu Hà GS Việt Văn 1972-1975 Xin Bổ túc địa chỉ thuhamai@hotmail.com

Huỳnh Kim Hải GS Toán, Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Đức Hải GS Sử Địa 1972-1973 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trịnh Hồng Hải GS Lý Hóa 1973-1981 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

NguyễnTrường Hải GS Lý Hóa 1962-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ nguyentrghai03@yahoo.com

Phạm Thị Hạnh GS Anh văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ phamthihanh@yahoo.com

Phạm Thị Đức Hạnh GS Sử Địa 1963-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trương Hữu Hạnh GS Triết, Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phan Thông Hảo GS Pháp văn 1959-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ haophan@phila.k12.pa.us

Thái Thị Hiền GS Việt văn 1970-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Thất Hiệp GS Toán 1959-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thathiep@hotmail.com or hydan01@yahoo.com

Phan Thị Kim Hoa GS Lý Hóa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lương Văn Hoa GS. Lý Hóa 1974 - 1979 Đã có đầy đủ Địa chỉ harryvanluong@yahoo.com

Đinh Thị Hòa GS Việt, Pháp 1958-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phan Thanh Hoài GS Anh văn 1957-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ hoaiphan2732@yahoo.com

Nguyễn Tân Hoan GS Pháp văn,Anh văn 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Dương Khải Hoàn GS Anh văn 1970-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Xuân Hoàng GS Triết 1963-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ hgngxuan@gmail.com

Huỳnh Thị Hội GS Pháp văn 1960-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lý Khánh Hồng GS Lý Hóa 1969-1975 Xin Bổ túc địa chỉ

Nguyễn Thị Xuân Hồng GS Việt văn 1959-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Dương Hòa Huân GS Sử Địa 1958-1972 Đã mất.

Tiêu Quí Huê GS Vạn Vật 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Bùi Quang Huệ GS Việt, Pháp 1956-1975 Đã mất

Ma Thị Ngọc Huệ GS Đã có đầy đủ địa chỉ canhhue2901@yahoo.com

Nguyễn Phi Hùng GS Toán 1959-1962 Đã có đầy đủ Địa Chỉ kohung45@hotmail.com or hahung@juno.com

Trần Thái Hùng GS Toán 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Cù An Hưng GS Toán 1962-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Gia Hưng GS Vạn Vật, Công dân 1960-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ pgh2006@yahoo.com or hlytoet@yahoo.com


Thân Trọng Hưng GS Việt văn 1961-1972 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Văn Hương GS Toán 1961-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Văn Hương GS Công Dân 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thị Hương GS Việt văn 1966-1975 Đã mất (2010) huong_hiep@yahoo.com

Đỗ Quang Huy GS Việt văn 1965-1967 Xin bổ túc địa chỉ

Lương Thị Huỳnh GS Nữ Công 1967-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Văn Kế GS Việt văn 1971-1980 Đã mất tran_ke@hotmail.com

Phạm Thị Khang GS Vạn Vật 1972-1975 Đã mất (2010)

Phạm Khắc Khiêm GS Triết, Công dân 1969-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Huỳnh Văn Khiết GS Pháp Văn 1965-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Mạnh Khoa GS Công Dân 1971-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ

Huỳnh Văn Kiệt GS Pháp văn 1965-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Xuân Kính GS Lý Hóa, Anh văn 1969-1972, 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Xuân Kỳ GS Vạn Vật 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Văn Kỷ GS Toán 1965-1975 Xin bổ túc Địa chỉ

Trương Thị Bạch Lan GS Vạn Vật 1970-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ

Bùi Thị Ngọc Lan GS Việt, Pháp 1958-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ btl_fresno@yahoo.com

Nguyễn Văn Lan GS Triết 1966-1969 Xin Bổ túc Địa chỉ

Võ Đăng Lành GS Pháp văn 1972-1978 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Bùi Văn Leo GS Lý Hóa 1971-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ

Ngô Bích Liên GS Nữ Công, Y Tế Học Đường 1972-1975 Đã mất

Hà Bích Loan GS Việt văn 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Phạm Kiêm Loan GS Toán 1970-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ

Dương Quang Lộc GS Toán 1957-1958 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Xuân Lộc GS Toán 1964-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Tô Hoàn Lộc GS Lý Hóa 1972-2006 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Trần Tấn Lộc GS Lý Hóa 1961-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Văn Lộc GS Nhạc !956-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Hữu Lợi GS Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Lê Hoàng Long GS Nhạc 1964-1967 Đã có đầy đủ Địa Chỉ

Nguyễn Phi Long GS Toán 1964-1969 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Viết Long GS Sử Địa 1967-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ

Phạm Thăng Long GS Lý Hóa 1963-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Tôn Thất Long GS Toán 1963-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Luận GS Lý Hóa 1961-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Văn Lục GS Triết 1970-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ nguyenvanluc.jamie@gmail.com

Nguyễn Thị Luông GS Pháp Văn 1959-1977 Xin Bổ túc Địa chỉ

Bùi Đức Lương GS Lý Hóa 1971-1972 Xin Bổ túc Địa chỉ

Nguyễn Minh GS Triết 1971-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

Trần Thị GS Lý Hóa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ

ấất
Monday, May 26, 2008(View: 10835)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 11247)
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 10582)
DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 18855)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền