Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Ban Giám Đốc Trung Học Ngô Quyền – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 10583)
Danh Sách Ban Giám Đốc Trung Học Ngô Quyền – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Số thứ tự

Họ và Tên Lót

Tên

Chức Vụ

Niên Khóa

Địa Chỉ

Email

 1.  

Phan Văn

Nga

Trưởng Ty Tiểu Học BH.

Hiệu Trưởng TH/ NQ

 

1956-1959

Đã mất tại Biên Hòa

 

 1.  

Hồ Văn

Tam

Thanh Tra Tiểu học BH

Quản Đốc TH/ NQ

 

1956-1959

Đã mất tại Biên Hòa

 

 

 1.  

Huỳnh Quốc

Tuấn

Hiệu Trưởng TH/ NQ

1959-1961

Đã mất tại Pháp

 

 1.  

Huỳnh Tư

Muối

Tổng Giám Thị

1960-1961

Đã mất tại Pháp

 

 1.  

Lê Văn

Nhơn

Hội Trưởng HPHHS/NQ

1960-1972

Đã có đầy đủ

 

 1.  

Phạm Đức

Bảo

Hiệu Trưởng  TH/NQ

1961-1973

Đã có đầy đủ

dungsy@hcmc

netnam.vn

quynhanhpham@hcm.vnn.vn

 1.  

Phan Thanh

Hoài

Giám Học

1962-1964

Đã có đầy đủ

hoaiphan@juno.com

 1.  

Đăng  Ngọc

Thiềm

Giám Học

1964

Đã mất tại Việt Nam

(1994)

 

 1.  

Nguyễn Kim

Linh

Giám Học

1964-1965

Xin bổ túc

 

 1.  

Phạm Khắc

Thành

Giám Học

1965-1973

Đã mất tại CA(5/2002)

 

 1.  

Hoàng Đôn

 Trịnh

Phụ Tá Giám Học

1965-1973

Đã mất tại Đức

 

 1.  

Trần Văn

Dinh

Tổng Giám Thị

1962-1964

Đã có đầy đủ

trucvtus@yahoo.com

 1.  

Bùi Quang

Huệ

Tổng Giám Thị

1964-1965

Đã mất tại Biên Hòa

 

 1.  

Nguyễn Văn

Phú

Tổng Giám Thị

Tháng 5-10/1965

Đã có đầy đủ

nguyenvuu18@hotmail.com

 1.  

Nguyễn Minh

Mẫn

Tổng Giám Thị

1965-1967

Đã mất tại Ca (08/2005)

 

 1.  

Dương Hòa

Huân

Tổng Giám Thị

1967-1973

Đã mất tại Biên Hòa (02/04/2004)

 

 1.  

Nguyễn Văn

Phụ Tá T.G.Thị

1967-1973

Xin bổ túc

 

 1.  

Lê Quý

Thể

Hiệu Đoàn Phó Hiệu Đoàn  TH/NQ

1969-1973

Xin bổ túc

 

 1.  

Phạm Khắc

Thành

     Hiệu Trưởng  TH/NQ           

1973-1975

Đã mất tại Ca (05/2002)

 

 1.  

Hoàng Đôn

Trịnh

 Giám Học

 

1973-1975

Đã mất tại Đức

 

 1.  

Trần Minh

Chính

Phụ Tá Giám Học

1973-1975

Xin bổ túc

 

 1.  

Đoàn Hữu

Ý

Tổng Giám Thị

1973-1975

 

 

 1.  

Huỳnh Kim

Thân

Phụ Tá T.G. Thị

1973-1975

Đã mất

 

 1.  

Nguyễn Viết

Long

Hiệu Đoàn Phó Hiệu Đoàn TH/NQ

1973-1975

Xin bổ túc

 

 1.  

Đỗ Hữu

Quờn

Hội Trưởng HPHHS/NQ

1973-1975

Đã mất.

 

Monday, May 26, 2008(View: 10838)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 13617)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 11250)
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 18864)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền