Danh mục
Số lượt truy cập
5,325,115

BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH (từ năm 2006 đến 2010)

24 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 19489)
BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH (từ năm 2006 đến 2010)


BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH

( từ năm 2006 đến 2010)


Tồn quỹ sau ĐH 2006 : $7,589.34


THU:$2,455.00

Bao gồm: niên liễm và ủng hộ: $1,755.00*
Quỹ bảo trợ: $700.00*
Bao gồm các mạnh thường quân sau đây:
Cô Nguyễn thị Kim Dung $100.00
Cô Đặng thị Trí $ 20.00
Thầy Phan thanh Hoài $40.00
Đinh hoàng Vân $20.00
Thầy Phạm Đình Thắng $ 50.00
Thầy Nguyễn văn Phú $100.00
Cao thị Chung $50.00
Nguyễn thịTất Ứng $ 50.00
Bùi thị Kim Châu $ 20.00
Ma thị Ngọc Huệ $50.00
Cô Huỳnh thanh Mai $50.00
Thầy Nguyễn văn Phố $50.00
Thầy Hoàng Phùng Võ $100.00 


TỔNG CHI : $ 6,476.24* (xem chi tiết phía dưới)
Còn lại : ( Tồn quỹ năm 2006 :7,589.34 +2,455) - 6,476.24 = $ 3,566.10


Năm 2007:


Thu : $3,680.00 Bao gồm :-Sau ĐH 2007 : $2,470.00*
-Niên liễm và ủng hộ: $ 1,210.00*Chi : $1,502.00* (xem chi tiết bên dưới)

Còn lại :(Tồn quỹ 2007:3,566.10 + 3,680 ) - 1,502
= $5,743.30


Năm 2008:

Thu: $373.70 * (Từ Đại hội 2008)


Tồn quỹ : 5,743.30+373.70= $6,117.00


Năm 2009:


Thu : 995 bao gồm :-ĐH 2009 :625 *(xem chi tiết phía dưới)

 -Niên liễm :230 *(xem chi tiết phía dưới)

 -Ủng hộ :140 *(xem chi tiết phía dưới)

Chi :1,563* (xem chi tiết phía dưới)

Còn lại : ( 6,117+995) - 1,563 = $5,549


Năm 2010:

(tính từ 7/2010 đến 12/2010)

Thu :$1,230.00 bao gồm:-ĐH 2010 : 885* (xem chi tiết phía dưới)

 -Niên liễm: 155* (xem chi tiết phía dưới)

 -Ủng hộ : 190* (xem chi tiết phía dưới)

Chi:$200.00* (xem chi tiết phía dưới)

Còn lại :(Tồn quỹ 2009: 5,549 +1,230 ) - 200 = $6,579.00


(Thu chi tính từ 12/2010 đến 7/2011):

Thu : /

Chi : $2,275.58

 -Chi phí website (Phạm Luyến) : $500.00

 -Chia buồn : $300.00

 +phu nhân Vũ thị An,

 +nhạc mẫu Trần thị Hạnh

 +CHS NQ Võ thị Đăng

 -Con dấu (mộc) stamp : $35.00

 -Deposite nhà hàng (200+500) : $ 700.00

 -Tem gửi thiệp mời VN : $120.00

 -In thiệp mời : $150.00

 -Văn phòng phẩm : $ 350.00

 -Tem gửi thiêp mời lần 1 : $60.00

 -Tem gửi thiệp mời lần 2 : $60.58

 Còn lại : $6,579- $2,275 = $ 4,303.42


 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHI TIẾT VỀ CÁC PHẦN CHI THU TRÊN 

Năm 2006

 *6,476.24 :TỔNG CHI:

-Quảng cáo :Radio Oakland : $100.00

-Return 2 quảng cáo cho : $200.00

 +Douglas

 +Châu phương Nguyên 

-Chia buồn : : $ 226.00

 *Thầy Phạm Đình Thắng

 *Thân mẫu CHS Huỳnh thị Hiền 

Tem &bao bì gửi Tuyển tập 2006 $360.00

Tem&bao bì gửi Tập ảnh $340.00

Tem &thiệp mời $134.87

-Hoàn tiền sách :Thầy Phúc $300.00

-Hoàn tiền dự tiệc Thầy Cô $250.00

-Văn phòng phẩm $515.00

Quay phim & thực hiện DVD $1,650.00

-In tập ảnh 50 năm $1,200.00

-Chi phí mua hoa $150.00

-Deposite $800 .00

 --------

 $ 6,476.24

NĂM 2007

TỔNG THU :$3,680 :bao gồm :ĐH 2007 :$2,470*(Xem chi tiết phía dưới)

 Ủng hô : $980.00* -" -

 Niên liễm : $230.00* -" -

TỔNG CHI :$1,502.80*


 *$2,470.00 : ĐẠI HỘI 2007

Thu : $4,610.00

Bao gồm : -Dự tiệc+ủng hộ : $3,490.00

 -Ủng hộ DVD & Tập ảnh :$335.00

 - vé số :$ 505.00

 -Ủng hộ TT 2006 : $ 280.00

Chi : $2,140.00


Bao gồm :- nhà hàng $1,540.00

 -Quay phim $250.00

 - Ban nhạc $350.00

Còn lại :$4,610.00 -$2,140.00 = $2,470.00


*980 : Ủng hộ

8/2007

-Cô Huỳnh thanh Mai CA $100.00

-Lê văn Thanh & Bê PA $100.00

9/2007

-Nguyễn kim Quan TA $160.00

-Ninh văn Lập MA $ 50.00

10/2007

-Huỳnh thi Kim Loan VA $50.00

-Lâm Sĩ Đắt TX $25.00

-Vũ minh Thu (TX) &Huỳnh thị HồngTA) $25.00

11/2007

-Lý thanh Phi VA $50.00

12/2008

-Nguyễn thanh Liêm (Anh Quốc) $50.00

-Nguyễn thanh Nga IA $70.00

-Nguyễn văn Bửu&Phượng Liên CA $100.00

-Vũ thi An CA $100.00

5/2008

-Phạm phú Hòa Australia $50.00

-Thầy Đào văn Sáu Australia $50.00

*230 :NIÊN LIỄM

2&3/2008

-Tô thị Nết Pháp $50.00

-Trần thị Hạnh CA $20.00

-Mai trọng Ngãi CA $20.00

-Tô anh Tuấn &Hiền CA $20.00

-Đỗ Cao Thông Pháp $10.00

-Nguyễn kim Huê CA $10.00

-Cao thịChung CA $10.00

-Bùi thị Mỹ Kiều CA $50.00

-Nguyễn thị Tất Ứng CA $10.00

-Nguyễn thị Mỹ CA $10.00


*$1,502.00 :TỔNG CHI:

Bao gồm:

-Chia buồn : $335.00

 *Nhạc phụ Huỳnh quan Minh

 *Thân phụ Võ Huyền Diệu 

 *Anh Lê văn Kỉnh

 *Chị Lê thị Mỹ

 *Thân phụ Thân Ngọc Mai

 *Thân mẫu Lê văn Tới...

-Đám ma anh Võ Hồng Sơn $100.00

 (ở VN mới qua)

-Tem bao bì gửi DVD lần 2 $ 282.42

-Văn phòng phẩm $60.00

-In thêm label&khung dựng DVD 94

-Tem &bao bì gửi Tập ảnh lần 2 $231.38

-Ủng hộ picnic NQ ở San Jose $200.00

-Deposite nhà hàng $200.00


NĂM 2008

TỔNG THU : $373.70 * từ.. ĐẠI HỘI 2008

Thu :$2,845.00 bao gồm : - dự tiệc : $2,100.00

 -Ủng hộ : $ 450.00*

 -Niên liễm : $ 250.00*

 -Ủng hộ sách &TA $45.00

Chi :$2,471.30 bao gồm :

 -nhà hàng $1,950.00

 -Ban nhạc $250.00

 -Hoa $129.30

 -Thông báo trên radio $120.00

 -Trang trí $ 22.00

Còn lại 2,845-2,471.30 =$373.70

*$450.00 :ỦNG HỘ

 -Lý thanh Phương $100.00

 -Cô Huỳnh thanh Mai $100.00

 -Cô Đặng thị Trí $50.00

 -Chu tấn Hải $100.00

 -Thầy Nguyễn Phi Long $100.00


*$250.00 :NIÊN LIỄM

 -Mai Kim Huê $10.00

 -Mai Kim hoa $10.00

 -Nguyễn văn Hòa $20.00

 -Hoàng sĩ Cư $10.00

 -Hồ Thiện $30.00

 -Nguyễn Tuyết Nga $20.00

 -Trần thị Ny $10.00

 -Võ thị Tuyết $10.00

 -Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

 -Trương Lê Mỹ Phương $10.00

 -Trần văn Việt $10.00

 -Lê Ngọc Hạnh $10.00

 -Vũ thị An $10.00

 -Trần thị Hoa $10.00

 -Nguyễn Ngọc Ẩn E $10.00

 -Hồ Minh Nguyệt $10.00

 -Lê Tâm $10.00

 -Hoàng Mai Đạt $10.00

 -Trần Minh Tâm $10.00

 -Mai thị Nhàn $10.00

 -Võ Huyền Diệu $10.00


NĂM 2009:

TỔNG THU:$995.00 Bao gồm : -ĐH 2008 :$625.00*

 -Niên Liễm $230.00*

 -Ủng hộ :$140.00*


TỔNG CHI:$1,563.00 Bao gồm : -Chi phí website :$1,500.00

 -Chia buồn : $ 63.00 

 ( thân phụ Nguyễn thị Mỹ)


*$625.00 : ĐẠI HỘI 2009

Thu :$4,085.00

Bao gồm: -Dự tiệc : $ 3,070.00

 -Ủng hộ : $895.00

 -Niên liễm: $120.00

Chi :$3,660.00

 Bao gồm: -Nhà hàng $3,000.00

 -Ban nhạc $400.00

 -Hoa $130.00

 -Thông báo $120.00

 trên radio

 -Linh tinh $10.00


Còn lại :$4,085.00- 3,660.00 = $625.00


* 120 :Niên liễm

-Vũ thị An $10.00

-Trần thị Bông $10.00

-Võ Hà Phi $10.00

-Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

-Trương thị Yến $10.00

-Phạm văn Từu $10.00

-Mai thị Nhàn $10.00

-Mai thị Huệ $10.00

-Mai kim Hoa $10.00

-Trần thị Bá Huệ $10.00

-Lê thị Thu Lan $10.00

-Nguyễn thị Thanh $10.00


* $985.00 : Ủng hộ

-Lê văn Thanh&Bê PA $100.00

-Tô thị Nết Pháp $50.00

-Thầy Lê tiến Đạt&Cô Thu $50.00

-Cô Đặng thị Trí $50.00

-Cô Nguyễn thanh Quan $20.00

-Bùi thị Duyên $100.00

-Thầy Phan thanh Hoài $25.00

-Huỳnh Bá Hoanh $200.00

-Trần văn Vĩnh VA $200.00

*$140.00:Ủng hộ

Cô Phan thịKim Hoa Australia : $140.00


*$230.00 Niên liễm

-Mỹ Anh $20.00

-Tô anh Tuấn&Hiền $20.00

-Đinh Hoàng Vân&Thưởng $20.00

-Lữ Công Tâm $10.00

-Trương Lê Minh Phương $10.00

-Nguyễn Hữu Hạnh $10.00

-Cao thị Chung $10.00

-Ma thị Ngọc Huệ $10.00

-Ma thành Tâm $10.00

-Mai trọng Ngãi $10.00

-Lê văn Thành $10.00

-Võ thị Ngọc Dung&Sinh $20.00

-Vũ Minh Tâm $10.00

-Cô Hà thị Nhung $10.00

-Ngô thanh Phong $10.00

-Suzan $10.00

-Nguyễn thị Tất Ứng $10.00

-Nguyễn văn Hòa $20.00


NĂM 2010

TỔNG THU :$1,230.00

 Bao gồm : -Đại Hội 2010 :$885.00*

 -Niên Liễm : $155.00*

 -Ủng hộ :$190.00*

TỔNG CHI :$200.00

 Bao gồm :-Chi phí website NQ hàng năm :$100.00

 -Chia buồn thân mẫu Vũ thịMinh Thu : $100.00

Còn lại : (5,549+1,230) - 200 = $6,579.00


*$885.00 :ĐẠI HỘI 2010

Thu :$4,990.00

Bao gồm :

-Dự tiệc :$2,980.00

-Ủng hộ báo&DVD : $170.00

-Ủng hộ : $575.00*

-Vé số : $615.00

-Niên liễm : $300.00*

-Vé ASIA : $350.00


Chi :$4,105.00

Bao gồm :-nhà hàng : $3,200.00

 -Thông báo phát thanh : $120.00

 -Thông báo báo chí : $160.00

 -Hoa &ticket vé số : $125.00

 -Ban nhạc : $400.00

 -Tiệc tiền ĐH : $100.00


*$155.00 :NIÊN LIỄM

-Trần thị Hạnh $20.00

-Phạm Lê Việt Quốc $25.00

-Đỗ Cao Thông $20.00

-Phạm Quốc Bữu $10.00

-Nguyễn Trung Tâm $10.00

-Trầm hữu Tình $10.00

-Trần thị Ny $10.00

- Lê văn Tới $10.00

-Bùi thị Kim Châu $10.00


* $190.00 :Ủng hộ 

-Phạm Phú Vĩnh Canada $100.00

-Phạm Quốc Bữu $90.00


*$575.00 :Ủng Hộ (trong ĐH 2010)

-Thầy Phan Thanh Hoài $25.00

-Thầy Nguyễn Đình Phương $50.00

-Thầy Hà Tường Cát&Cô Dung $100.00

-Cô Đinh Hồng Oanh $100.00

-Cô Hà thị Nhung $25.00

-Cô Nguyễn thị Minh Tâm $25.00

-Thầy Cô Nguyễn Xuân Kính $100.00

-Thầy cô Nguyễn văn Phú $ 50.00

-Anh Huỳnh Bá Hoanh $100.00

*300 :Niên Liễm (đóng trong ngày ĐH 2010)

-Nguyễn Đức Hiền $20.00

-Nguyễn thị Xuân Hương $10.00

-Trương thị Yến $10.00

-Võ Hoàng Châu $10.00

-Trần thị Thu Lan $10.00

-La văn Thanh $10.00

-Chu Diệu Thi $10.00

-Đỗ Kim Hạnh $10.00

-Võ thị Đăng $ 20.00

-Lê Bình An&Thiên $20.00

-Mai Kim Huê $10.00

-Mai Kim Hoa $10.00

-Lê thị Lộc $10.00

-Vũ Minh Tâm $10.00

-Ma thanh Tâm $10.00

-Võ thị Tuyết $20.00

-Đinh Hoàng Vân&Thưởng $20.00

-Nguyễn Kim Huê $10.00

-Hoàng Sĩ Cư $20.00

-Nguyễn thị Hội $10.00

-Võ Huyền Diệu $10.00

-Trịnh văn Tây $10.00

-Đinh văn Chính $10.00


*$170.00 :Ủng hộ báo & DVD

-Đỗ Cao Thông $20.00

-Nguyễn Đình Nguyên $100.00

-Dương văn Y $30.00

-Thầy Nguyễn Xuân Kính $20.00

 

 

08 Tháng Tư 2019(Xem: 453)
Họp Mặt Truyền Thống Trung Học Ngô Quyền kỳ thứ 18 tại San Jose, California. Thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019 từ 5:00pm - 11:00pm
04 Tháng Hai 2019(Xem: 631)
Năm nay, tân niên Ngô Quyền Bắc CA sẽ tổ chức ở: - Ta Restaurant - 90 S Abel Street, Milpitas, CA 95035 - Vào lúc 11:30AM ngày Chủ Nhật 24 tháng 2 năm 2019
22 Tháng Giêng 2019(Xem: 845)
Kính Chúc Quý Thầy Cô và quý Bạn Hữu 1 năm mới an lành hạnh phúc
20 Tháng Giêng 2019(Xem: 750)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
19 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 796)
Merry Christmas and Happy New Year 2019 from: BAN DIỀU HÀNH HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN BH BAN ĐIỀU HÀNH WEB SITE NGO-QUYEN.ORG
21 Tháng Mười Một 2018(Xem: 807)
Kính Chúc Thầy Cô và Bạn Hữu Một Mùa Lễ Tạ Ơn An vui, ấm áp bên người thân
29 Tháng Bảy 2018(Xem: 2210)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
22 Tháng Bảy 2018(Xem: 2164)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 4427)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
28 Tháng Sáu 2018(Xem: 1494)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
28 Tháng Sáu 2018(Xem: 1423)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
20 Tháng Sáu 2018(Xem: 2012)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP